نمایی کلی از روستا

تصاویر هوایی روستای خوسف در تابستان ۱۳۹۷

_

معرفی

_

تصاویر هوایی از روستای خوسف که به وسیله هلی شات و تصویربرداری هوایی از روستا ثبت و ضبط شده است.

 

تصاویر هوایی از خوسف