بوی بهار در دل کویر

بارش باران و هوای ابری در خوسف

_
روستای خوسف بهار 1393
روستای خوسف بهار 1393

معرفی

_

نمایی کلی از روستای خوسف در نخستین روزهای بهار ۱۳۹۳. آب و هوایی بهاری و بارانی روستای خوسف در فروردین ۱۳۹۳

 

هوای بارانی خوسف