نمایی کلی از روستا

تصاویر هوایی روستای خوسف در تابستان ۱۳۹۷

_

معرفی

_

یکی از مراسم های سنتی و آیینی در روستای خوسف آیین جوش زنی است. افراد در این مراسم با حلقه زدن و نوحه خوانی یاد رشادت های حسین ع را زنده نگه می دارند.

 

 

جوش‌زنی در خوسف