مروری بر خاطره ها

عزاداری در  روستای خوسف در اوایل دهه ۸۰

_

معرفی

_

ویدئوی فوق بخشی از عزاداری مردمان روستای خوسف بافق را در دهه هشتاد شمسی نشان می دهد.

 

 

محرم در خوسف اوایل دهه ۸۰