برچسب » ابرسانی به خوسف

آغاز طراحی آبرسانی به روستاهای خوسف و بشکان
2 سال قبل
در دیدار معاون آبفار استان با بخشدار بخش مرکزی بافق:

آغاز طراحی آبرسانی به روستاهای خوسف و بشکان

به گزارش آفتاب بافق؛ در این جلسه که فتاحی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری بافق نیز حضور داشت جهت رفع مشکلات حوزه آب روستاهای بخش مرکزی برنامه ریزی و مقرر شد طبق زمان بندی تعیین شده نسبت به اجرای آن ها اقدام شود.